Đề xuất không được dùng đất sân golf để xây nhà bán

Dự thảo này đã làm được Bộ Kế hoạch & Đầu tư lấy chủ ý nêu rõ 7 động thái bị cấm trong hoạt động giải trí ngân sách thiết kế xây dựng và kinh doanh sân chơi golf. Trong đó, 1 số nội dung trọng đại là các chủ ngân sách chưa được sử dụng đất thiết kế xây dựng sân chơi golf và công trình phụ trợ chuyên được sự dụng cho cho hoạt động giải trí kinh doanh sân chơi golf để xây căn hộ cấp cao thương mại hoặc sử dụng vào mục tiêu khác. 

Ngoài ra, việc chuyển mục tiêu sử dụng đất theo quy hoạch thiết kế xây dựng sân chơi golf đã phê duyệt để gia công căn hộ cấp cao thương mại hoặc lợi dụng kinh doanh sân chơi golf để tổ chức hoạt động giải trí đánh bạc trái phép cũng biến thành cấm. 

Bộ Kế hoạch & Đầu tư được giao trọng trách thiết kế xây dựng Nghị định về ngân sách thiết kế xây dựng và kinh doanh sân chơi golf để trình Chính phủ phát hành trước 31/12/2020.

Theo bản quy hoạch sân chơi golf đã làm được Chính phủ phê duyệt, dự kiến đến năm 2020 có khoảng 96 sân chơi golf được ngân sách hít thở, trong những số đó vùng Trung du miền núi Bắc bộ có 14 sân. Nhiều nhất là bờ cõi Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ với 30 sân, Đông Nam Bộ có 22 sân…

Nguyễn Hà

Sưu Tầm: Internet